Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2013

Ποιοί «γλωσσολόγοι» εἶναι γλωσσολόγοι;

Στὴν προσπάθειά μου νὰ κατανοήσω τὴν λογικὴ αὐτῶν ποὺ καταφέρονται κατὰ τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης μὲ τὶς πράξεις τους, ἄν καὶ γλωσσολόγοι, ἀνεζήτησα πολλὰ στὸ διαδίκτυον.
Μεταξὺ αὐτῶν ποὺ ἐρεύνησα ἦταν τὰ τυπικὰ προσόντα ποὺ ἀπαιτοῦνται ἀπὸ κάποιον γιὰ νὰ λέγεται γλωσσολόγος.

  Ἔμαθα λοιπὸν πὼς γιὰ νὰ εἶναι κάποιος γλωσσολόγος κι ὄχι κάτι ἄλλο, ἀπαιτοῦνται δύο πολὺ σοβαροὶ πυλῶνες-γνώσεις. Ὁ ἕνας λέγεται Ἀρχαῖα Ἑλληνικὴ γλῶσσα, καὶ εἶναι δεδομένον πὼς θὰ τὴν κατέχουν, κι ὁ ἄλλος λέγεται σανσκριτικὴ γλῶσσα, κι ἐπίσης θεωρεῖται αὐτονόητον πὼς θὰ τὴν κατέχουν!
Ὅλα ὅσα σᾶς γράφω ἀφοροῦν φυσικὰ στὰ διεθνῆ πρότυπα.

Γιὰ νὰ ἀναγνωρίζεται κάποιος ὥς γλωσσολόγος, ἀπαιτοῦνται ὁπωσδήποτε περγαμηνές. Ὄχι λόγια τοῦ ἀέρος. Ἤ κάτι ἄλλο, ποὺ ὅμως δὲν τὸν κάνει γλωσσολόγο.
Διότι ἄλλο ὁ πραγματικὸς ἐπιστήμων κι ἄλλο ὁ …κοντινός του.
Δὲν θὰ μποροῦσε γιὰ παράδειγμα κάποιος ποὺ σπούδασε δημοσιογραφία νὰ λέγεται γλωσσολόγος, ἐὰν δὲν κατέχῃ τὴν σανσκριτική. Ἴσως νὰ λαμβάνῃ τίτλους σπουδῶν, ἀλλὰ πάντα μὲ βάσει τὰ διεθνῆ πρότυπα, δὲν μπορεῖ νὰ διδάξῃ σὲ τμῆμα γλωσσολογίας Ἀνωτάτου Ἐκπαιδευτικοῦ Ἱδρύματος.
Συνεπῶς, ἴσως νὰ κατέχῃ τίτλους, ἀλλὰ δὲν κατέχῃ τὸ γνωσιακὸν ἐκεῖνον ἐπίπεδον ποὺ ἀπαιτεῖται γιὰ νὰ εἶναι καὶ γλωσσολόγος. 

Κατόπιν τούτου λοιπὸν ἀπεφάσισα νὰ ἀναζητήσω τὶς σπουδὲς τῶν γλωσσολόγων μας καὶ νὰ σᾶς τὶς καταθέσω.
Αὐτὰ ποὺ «ἀνεκάλυψα» δὲν μὲ ἐκάλυψαν.
Βλέπετε, ἕνα πτυχίο ἀγγλικῆς φιλολογίας ἤ γαλλικῆς φιλολογίας ἤ δημοσιογραφίας ἤ γερμανικῆς φιλολογίας ἤ ψυχολογίας ἤ τέλος πάντων ὁ,τιδήποτε σὲ ἄσχετον τομέα, δὲν προεξοφλεῖ πὼς αὐτὰ τὰ πρόσωπα ἔχουν καὶ τὰ τυπικὰ προσόντα ποὺ προανέφερα.
Διάβασα πολλὰ βιογραφικά. Σχεδὸν ὅλα. (Πλὴν ἐλαχίστων φυσικὰ ποὺ δὲν κατάφερα νὰ βρῶ.)
Ἐὰν ἐξαιρέσουμε κάποιους ἐλαχίστους, οἱ βασικές τους σπουδές, τῶν περισσοτέρων, δὲν ἀφοροῦν στὴν γλωσσολογία. Ἀφοροῦν σὲ ὅλα τὰ παραπάνω πλὴν αὐτῆς. Ἄλλως τὲ κάτι τέτοιο ἀποδεικνύεται ἐμμέσως κι ἀπὸ τὸν τομέα ποὺ διδάσκουν. Ἐὰν δὲν μποροῦν δὲν εἰσέρχονται στὰ πραγματικὰ τμήματα γλωσσολογίας τῶν Φιλοσοφικῶν Σχολῶν.

Βέβαια, ὑπάρχουν μεταπτυχιακά, διδακτορικά, masters καὶ τέλος πάντων διάφορα ἐπὶ πλέον ἐπίπεδα ἐπιμορφώσεως, στὰ ὁποῖα πολὺ πιθανὸν κάποιοι νὰ ἀπέκτησαν μέρος ἤ τὸ ὅλον τῶν βασικῶν προσόντων. Ἀλλά πῶς μπορῶ ἐγώ νά βγάλω συμπέρασμα γιά τό ἐάν εἶναι ἤ ὄχι γλωσσολόγοι, ὅταν διαβάζω πώς ξεκίνησαν ἀπό τήν …Ὁμόνοια γιά νά καταλήξουν στό Σύνταγμα μέσῳ …Λαμίας;
Ἡ ἔρευνά μου ἀφῳροῦσε λοιπὸν σὲ δύο ἐπίπεδα. Τὸ ἔνα στὸ τμῆμα τῶν σπουδῶν τους καὶ τὸ ἄλλο στὸ τμῆμα διδαχῆς τους. (Δὲν ἔχω ἀσχοληθεῖ διόλου μὲ τὰ μεταπτυχιακά τους, διότι συνήθως αὐτὰ γίνονται στὸ ἐξωτερικό. Ἤδη τὰ τμήματα τῶν σχολῶν ἐδῶ ἔχουν μεγάλον ἀριθμὸ μαθημάτων. Δὲν εἶχα τὸν χρόνο νὰ ἀσχοληθῶ καὶ μὲ τὰ ἀλλοδαπά, ἀντίστοιχα τμήματα.)
Θεωρῶντας ἰσότιμα τὰ ΑΕΙ, ἀπὸ τὰ ὁποῖα ἔλαβαν κάποιοι τὰ πτυχία τους, τὸ λογικὸ εἶναι νὰ κληθοῦν στὴν συνέχεια νὰ διδάξουν τὸ ἀντικείμενον ποὺ ἐσπούδασαν. Δῆλα δὴ νὰ εἶναι μέλη ΔΕΠ τῶν ἀντιστοίχων τμημάτων Γλωσσολογίας στὰ διάφορα ΑΕΙ. Κάτι τέτοιο ὅμως δὲν συμβαίνει πάντα.
Τί θά πρέπῃ λοιπόν νά συμπεράνω;
Δύο ἀπαντήσεις μοῦ ἔρχονται στὸν νοῦ.
Ἤ δὲν ἔχουν βρεῖ ἐργασία στὸ ἀντικείμενόν τους, ὁπότε καὶ ἐσυμβιβάσθησαν σὲ κάτι ..λιγότερο. Ἤ…. Ἐδῶ τοὺς καλῶ νὰ μᾶς ἀπαντήσουν μὲ τὸ ἕνα χέρι στὴν καρδιά, καὶ μὲ τὸ ἄλλο στὶς περγαμηνές τους!
Ἐὰν πληροῦν ἤ ὄχι τὶς ἀπαραίτητες προϋποθέσεις, πρὸ κειμένου νὰ ἀπορροφηθοῦν σὲ κάποιο τμῆμα γλωσσολογίας ἤ ἐὰν πληροῦν μέρος τῶν προϋποθέσεων καὶ πρὸς τοῦτο δὲν δύνανται νὰ ἀπορροφηθοῦν σὲ τμήματα γλωσσολογίας.
Τέλος, δὲν μπορῶ νὰ συμπεριλάβω στὴν λίστα τῶν γλωσσολόγων αὐτοὺς ποὺ διδάσκουν σὲ ξένα Πανεπιστήμια, ἀνεξαρτήτως τοῦ γνωστικοῦ τους ἐπιπέδου. Ἐὰν ὑποθέσουμε πὼς κατέχουν πλήρως τὸν τομέα τῆς γλωσσολογικῆς ἐπιστήμης, ἀκυρώνονται διότι δὲν ἔχουν καμμίαν σχέσιν μὲ τὸ Ἑλληνικὸ σύστημα παιδείας, καὶ δὴ τῆς διδαχῆς τῆς γλώσσης στὰ παιδιὰ τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοτικοῦ σχολείου.
Ἀφ΄ ἑνὸς οὐδὲ ἕνα δικαίωμα ἔχουν νὰ ἐκφέρουν ἄποψιν γιὰ βιβλίο Δημοτικοῦ τῶν Ἑλληνικῶν σχολείων, ἀφ’ ἑτέρου κρίνουν, ἐὰν φυσικὰ ἔκριναν, βάσει γλωσσολογικῆς ἐπιστήμης κι ὄχι βάσει ἀναγκῶν τῶν παίδων. Ἄλλο ἡ γλωσσολογία κι ἄλλο ἡ παιδαγωγική! Καὶ πολὺ περισσότερο ἄλλο ἡ διδαχὴ τῆς μητρικῆς γλώσσης σὲ παιδιά κι ὄχι σὲ ἀλλοδαπούς! (Αὐτὸ ἄς τὸ θυμόμαστε, διότι ἕνα μεγάλο τμῆμα τῶν γλωσσολόγων ἀσχολοῦνται μὲ τὴν διδαχὴ τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης σὲ ἀλλοδαπούς!)


Παραμένοντας λοιπὸν στὰ ὅσα ἔχω ἐντοπίσει, τοὺς ἔχω κατατάξει στὶς ἐξῇς «λίστες».

1. Γλωσσολόγοι ποὺ σπούδασαν γλωσσολογία καὶ διδάσκουν σὲ σχολὲς Ἑλληνικῆς Φιλολογίας, μαθήματα γλωσσολογίας. (Δῆλα δὴ διδάσκουν κάτι ποὺ βασίζεται στοὺς δύο παραπάνω πυλῶνες: ἀρχαία Ἑλληνικὴ γλῶσσα καὶ σανσκριτική!!!)
2. Γλωσσολόγοι, ποὺ σπούδασαν γλωσσολογία, ἀλλὰ δὲν διδάσκουν σήμερα στὸ ἀντικείμενόν τους.
3. Κάτι ἄλλο, ποὺ δηλώνουν σήμερα γλωσσολογοι καὶ δὲν διδάσκουν σὲ σχολὲς γλωσσολογίας τῆς Φιλοσοφικῆς. Διδάσκουν ἀγγλική, γαλλική, γερμανική, ἰταλικὴ γλωσσολογία ἀλλὰ ὄχι Ἑλληνική. Αὐτὸ σημαίνει, ὅπως ἤδη προανέφερα, πὼς ἤ δὲν εἶναι γνῶστες τῶν σανσκριτικῶν, ἤ συμβιβάστηκαν.
4. Κάτι ἄλλο, ποὺ δηλώνουν σήμερα γλωσσολόγοι, διδάσκουν σὲ σχολὲς γλωσσολογίας. (Πιθανὸν νὰ καλύπτονται ἀπὸ κάποιο μεταπτυχιακό.)
5. Αὐτοὶ ποὺ οὔτε τὰ βιογραφικά τους ἐνετόπισα, οὔτε τὶς θέσεις ἐργασίας τους.
6. Διάφοροι ἐκτὸς Ἑλλάδος, τῶν ὁποίων τὸ μάθημα εἶναι ἡ γλωσσολογία, (δὲν ἔχω δείγματα γιὰ τὸ ἐπίπεδον τῶν σπουδῶν τους καθῶς ἐπίσης καὶ γιὰ τὸ ἐὰν κατέχουν τὴν σανσκριτική), ἀλλὰ δὲν ἔχουν δικαίωμα λόγου στὴν Ἑλληνικὴ ἐκπαίδευσιν.  

Τέλος, πρὶν ξεκινήσω μὲ τὴν παρουσίασιν, θὰ ἐρωτήσω γιὰ πολλοστὴ φορὰ τὰ ἐξῇς:


 • Πόσοι ἀπό ὅλους αὐτούς, τῶν ὁποίων τό ὄνομα διαβάσαμε μέσα στήν κατάπτυσον ἐκείνην ἐπιστολή, ἔχουν συναινέσει γιά τήν ὑπογραφή τους στό κείμενον;
 • Πόσοι ἀπό αὐτούς γνώριζαν τό τί θά ὑπέγραφαν;
 • Πόσοι ἀπό αὐτούς, ἄν κι ἐγνώριζαν πώς ἡ ἐπιστολὴ ἀφωροῦσε σὲ βιβλίον γραμματικῆς, δέν ἐρωτήθησαν γιά τό ἐάν αὐτό εἶναι κατάλληλον γιά παιδιά δημοτικοῦ;
 • Πόσοι τέλος πάντων παρεπλανήθησαν;
 • Γιατί σήμερα δέν βγαίνουν νά καταγγείλουν αὐτά τά γεγονότα;
 • Γιατί ἐπιτρέπουν στούς ἑαυτούς τους καί στό πανελλήνιον νά τούς ἀντιμετωπίζῃ ὥς μή σεβομένους τήν γλῶσσα, τήν παιδεία μας καί τήν ἱστορία μας; Θά μπορέσουν ἔστ’ ᾦ γιά μίαν φορά νά ἀντιταχθοῦν στίς ἀποφάσεις καί στήν πίεσιν τῶν πολλῶν καί νά λειτουργήσουν κατά συνείδησιν; Ἤ θά χάσουν τόν σεβασμό καί τόν αὐτοσεβασμό πού μέ τόσον κόπο κέρδισαν;
Ἐπεὶ δὴ ξέρω πολὺ καλὰ τὸ τὶ γράφω, ἐὰν ἔστ’ᾦ κι ἕνας, μόνον ἕνας, ἔχῃ ἀντιρρήσεις, ὀφείλει νὰ βγῇ καὶ νὰ τὸ καταγγείλῃ! Ἐδῶ διακυβεύονται θέματα ἐθνικοῦ προσδιορισμοῦ! Θά συναινέσουν στό ὁριστικό ξεπούλημα τῆς γλώσσης μας; Καί θά τολμοῦν μετά νά κυκλοφοροῦν ἀνάμεσά μας;

Α. Οἱ γλωσσολόγοι ποὺ διδάσκουν σὲ τμήματα γλωσσολογίας κι ἔχουν σπουδὲς στὸ Φιλοσοφικὸ τμῆμα τῶν ΑΕΙ μας. Συνεπῶς, βάσει κυρίων σπουδῶν κατέχουν ἀρχαία Ἑλληνικὴ καὶ σανσκριτική γλῶσσα:

1. Ἀναγνωστοπούλου Ἕλενα, φιλολογία Πανεπιστήμιον Ἀθηνῶν, διδάσκει στὸ τμῆμα φιλολογίας, Πανεπιστήμιον Κρήτης, μάθημα γλωσσολογίας.
2. Ἀρχάκης Ἀργύρης, σπουδὲς στὸ τμῆμα φιλολογίας τοῦ Ἀριστοτελείου μὲ μεταπτυχιακὸ στὴν γλωσσολογία, ἐπίσης στὸ Ἀριστοτέλειον. Διδάσκει ὅμως Ἀνάλυσιν τοῦ λόγου καὶ κοινωνιογλωσσολογία, στὸ τμῆμα φιλολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν.
3. Βελούδης Ἰωάννης, διδάσκει στὸ τμῆμα φιλολογίας τοῦ Ἀριστοτελείου, μὲ σπουδὲς στὴν φιλολογία, κατεύθυνσιν γλωσσολογίας. 

4. Γιαννάκης Γεώργιος. Ἀπεφοίτησε τὸ 1977 ἀπὸ τὸ τμῆμα φιλολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων καὶ ἀσχολεῖται μὲ Ἱστορικὴ γλωσσολογία μὲ ἔμφασιν στὶς ἰνδοευρωπαϊκὲς γλῶσσες. 
5. Γοῦτσος Διονύσιος. Σπούδασε γλωσσολογία στὸ Πανεπιστήμιον Ἀθηνῶν καὶ σήμερα εἶναι διευθυντὴς τοῦ ἰδίου τμήματος. 
6. Δημελᾶ Ἐλεωνόρα, σπουδὲς στὴν γλωσσολογία τοῦ Ἐθνικοῦ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου καὶ ὑποψηφία διδάκτωρ γλωσσολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν, στὸ τμῆμα φιλολογίας, μὲ εἰδίκευσιν στὴν μορφολογία. 
7. Θεοδωροπούλου Μαρία, σπούδασε νέα Ἑλληνικὴ φιλολογία καὶ γλωσσολογία στὸ Ἀριστοτέλειον, ἀλλὰ διδάσκει στὸ τμῆμα Φιλοσοφίας καὶ Παιδαγωγικῆς. κι ἀσχολεῖται μὲ τὴν σχέσιν ψυχισμοῦ καὶ γλώσσης. δὲν ἀναγράφονται ἀναλυτικῶς οἱ σπουδές της καὶ διδάσκει στὸ τμῆμα γλωσσολογίας τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου, σχολὴ Φιλολογίας. 
8. Θωμαδάκη Εὐαγγελία, Φιλοσοφικὴ σχολή, τμῆμα Φιλολογίας, Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καὶ διδάσκει στὸ ἀντίστοιχον τμῆμα τοῦ Δημοκριτείου. 
9. Θεοφανοπούλου-Κοντοῦ Δήμητρα, παρ’ ὅ,τι δὲν βρῆκα τίποτα γύρω ἀπὸ βιογραφικὰ σημειώματα, μπαίνει σὲ αὐτὴν τὴν λίστα διότι διδάσκει (ὀρθότερα ἐδίδασκε) στὸ τμῆμα Φιλολογίας τῆς Φιλοσοφικῆς σχολῆς Ἀθηνῶν. (Ἐὰν δὲν ἀπατῶμαι εἶναι συνταξιοῦχος.)
10. Καλοκαιρινὸς Ἀλέξης. Σπουδὲς στὸ Πανεπιστήμιον Ἀθηνῶν (δίχως πολλὲς διευκρινήσεις) καὶ διδάσκει στὸ τμῆμα Φιλολογίας τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Κρήτης γενικὴ Γλωσσολογία.
11. Καρυολαίμου Μαριλένα. Ἔχει σπουδάσει σύγχρονον λογοτεχνία, ἔκανε καὶ κάτι σπουδὲς στὴν …γαλλικὴ γλωσσολογία, καὶ ἀπέκτησε ἐπάρκεια γιὰ νὰ διδάσκῃ γαλλικά σὲ ξένους! Ἐπίσης ἔχει σπουδάσει τὴν τουρκική. Ἠργάσθῃ ὥς λέκτωρ Γαλλικῆς γλώσσης καὶ τώρα διδάσκει στὸ τμῆμα Βυζαντινῶν καὶ Νεοελληνικῶν σπουδῶν τοῦ Πανεπιστημίου Κύπρου, τὸ μάθημα τῆς γλωσσολογίας.
12. Κατσούδα Γεωργία, σπούδασε στὸ γμῆμα φιλολογίας, κατεύθυνσις γλωσσολογίας, τῆς Φιλοσοφικῆς σχολῆς τοῦ ΕΚΠΑ καὶ ἐργάζεται στὸ ἐρευνητικὸν τμῆμα τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν.
13. Κουτσογιάννης Δημήτρης, διδάσκει στὸ τμῆμα φιλολογίας, τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου, γλωσσολογία.Τίποτα σὲ βιογραφικό.
14. Κουτσουλέλου Σταματία, τίποτα σὲ βιογραφικόν. Διδάσκει γλωσσολογία, στὸ τμῆμα φιλολογίας, τῆς Φιλοσοφικῆς σχολῆς, τοῦ ΕΚΠΑ.
15. Μαρκόπουλος Θοδωρῆς, σπουδὲς φιλολογίας, κατεύθυνσις γλωσσολογίας, ΕΚΠΑ, διδάσκει στὸ τμῆμα φιλολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν.
16. Μόζερ Ἀμαλία, τίποτα σὲ βιογραφικόν. Διδάσκει θεωρητικὴ γλωσσολογία καὶ σημασιολογία στὸ ΕΚΠΑ.
17. Μπέλλα Σπυριδούλα, τίποτα σὲ βιογραφικό. Εἶναι ὅμως στὸ μάθημα Διδακτικῆς καὶ Πραγματολογίας, τοῦ τμήματος Γλωσσολογίας τοῦ ΕΚΠΑ.
18. Παπαναστασίου Γεώργιος, σπούδασε φιλολογία στὸ Ἀριστοτέλιον, εἶναι ἐπίκουρος στὸ ΑΠΘ, διδάσκει γλωσσολογία καὶ εἶναι διευθυντὴς τοῦ Ἰνστιτούτου Νεοελληνικῶν Σπουδῶν.
19. Παναρέτου-Τσίρη Ἑλένη, ἐπίσης τίποτα ἀπὸ βιογραφικόν. Στὸ τμῆμα γλωσσολογίας τοῦ ΕΚΠΑ διδάσκει θεωρητικὴ γλωσσολογία καὶ κοινωνιογλωσσολογία.
20. Παπαζαχαρίου Δημήτρης, σπουδὲς φιλολογίας στὸ Πανεπιστήμιον Κρήτης, διδάσκει στὸ Πανεπιστήμον Πατρῶν στὸ τμῆμα γλωσσολογίας.
21. Παναγιώτου-Τριανταφυλλοπούλου Ἄννα, ἀρχαιολογία καὶ ἱστορία στὴν Φιλοσοφικὴ σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, μὲ μεταπτυχιακὰ στὴν γλωσσολογία. Διδάσκει στὸ τμῆμα γλωσσολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Κύπρου.
22. Ρεβυθιάδου Ἀνθή. Ἔχει σπουδάσει στὸ τμῆμα φιλολογίας τοῦ Ἀριστοτελείου. Ἐπίσης διδάσκει σὲ παρεμφερὲς τῶν σπουδῶν της ἀντικείμενον.
23. Ρούσσου Ἄννα, σπούδασε φιλολογία, κατεύθυνσις γλωσσολογίας, στὴν Φιλοσοφικὴ σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Διδάσκει στὸ τμῆμα φιλολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν, τὸ μάθημα τῆς γλωσσολογίας.
24. Σπυρόπουλος Βασίλειος, Διδάσκει στὸ τμῆμα γλωσσολογίας ὥς λέκτωρ, τοῦ ΕΚΠΑ. Βιογραφικὸν δὲν ἔχω.
25. Τσοχατζίδης Σᾶββας, διευθυντὴς τοῦ τμήματος γλωσσολογίας τοῦ ΑΠΘ. Βιογραφικὸν δὲν ἔχω.
26. Χαραλαμπάκης Χριστόφορος, Καθηγητὴς γλωσσολογίας τοῦ τμήματος φιλολογίας, τῆς φιλοσοφικῆς σχολῆς τοῦ ΕΚΠΑ. Σπούδασε στὴν ἴδια σχολή.

 
Μία σημείωσις γιὰ ὅλους τοὺς παραπάνω, ποὺ ταὐτοχρόνως εἶναι κι ἐρώτημα.
Γιατί κάποιοι δηλώνουν πώς σπούδασαν φιλολογία μέ κατεύθυνσιν γλωσσολογίας; Μήπως γιά νά διευκρινίσουν κάτι ἰδιαίτερον; Καί τί;


Β. Γλωσσολόγοι ποὺ εἶτε δὲν ἔχουν σπουδὲς στὰ τμήματα φιλολογίας (μὲ κατεύθυνσιν γλωσσολογίας) τῶν ΑΕΙ, τῶν σχολῶν φιλοσοφικῆς, εἶτε δὲν διδάσκουν στὴν Ἑλλάδα, εἶτε δὲν διδάσκουν στὰ τμήματα γλωσσολογίας, γιὰ τὰ ὁποῖα ὑποτίθεται πὼς ἔχουν τὰ ἀπαραίτητα προσόντα.

Σὲ ὅ,τι ἀφορᾷ μάλλιστα σὲ αὐτοὺς ποὺ ζοῦν κι ἐργάζονται ἐκτὸς Ἑλλάδος, ἔχω νὰ προσθέσω ἐπίσης, τὴν ἀδυναμία τους καὶ τὴν μὴ δικαιοδοσία τους, γιὰ τὴν ἐκφορὰ λόγου, καθῶς ἐπίσης καὶ γιὰ τὸ ἀνήθικον τῆς συμμετοχῆς τους, ὥς ὑπογράφοντες, σὲ κείμενον ποὺ ὑποστηρίζει κάτι ποὺ δὲν ἀντιλαμβάνονται!
Ἐὰν κρίνουν τὸ βιβλίο τῆς Φιλιππάκη γλωσσολογικῶς, πολὺ πιθανὸν νὰ στέκῃ!
Ἀλλὰ ἐδῶ δὲν μᾶς ἀφορᾷ ἡ γλωσσολογικὴ εὐστάθεια ἑνὸς κειμένου ἀλλὰ ἡ παιδαγωγικὴ καὶ γραμματικὴ εὐστάθεια. Καὶ σὲ αὐτὸν τὸν τομέα δὲν ἔχουν δικαίωμα λόγου! Ὄχι ὥς γλωσσολόγοι, ἀλλὰ ὥς δάσκαλοι ἑλληνικῆς ἐκπαιδεύσεως.
Μίας ἐκπαιδεύσεως, ποὺ παραλαμβάνει παιδιά, τὰ ὁποῖα γνωρίζουν τὴν γλῶσσα ἀπὸ τὴν μητέρα τους καὶ τὸ οἰκογενειακό τους περιβᾶλλον καὶ καλοῦνται νὰ μάθουν νὰ τὴν μεταφέρουν στὸ χαρτί!
Μὲ αὐτὸ τὸ βιβλίο τὰ παιδιὰ ἐπιστρέφουν στὴν πρὸ ἐπαναστάσεως περίοδον, ποὺ ὅλοι ἦταν ἀγράμματοι καὶ συνεπῶς ἴσοι!
Σωστά; Κι ἐὰν ὄχι ἄμεσα, συντόμως… Ἤ καί σέ αὐτό κάνω λᾶθος;

1. Ἀγαθοπούλου Ἑλένη, ἀγγλικὴ φιλολογία, Ἀριστοτέλειον, ὅπου καὶ διδάσκει στὸ ἀντίστοιχον τμῆμα ὥς ἐπίκουρος.
2. Ἀγγουράκη Γεωργία, ἀγγλικὴ φιλολογία, Πανεπιστήμιον Ἀθηνῶν. Διδάσκει στὸ Πανεπιστήμιον Κύπρου, τμῆμα Βυζαντινῶν καὶ Νεοελληνικῶν Σπουδῶν.
3. Ἀθανασιάδου Ἀγγελική, ἀγγλικὴ φιλολογία, Ἀριστοτέλειον, ὅπου καὶ διδάσκει στὸ ἀντίστοιχον τμῆμα.
4. Ἀλεξιάδου Ἄρτεμις, μᾶλλον ἀγγλικῆς φιλολογίας κι αὐτή, ἐὰν κρίνω ἀπὸ τὸ τμῆμα ποὺ διδάσκει στὸ Πανεπιστήμιον τῆς Στουτγκάρδης.
5. Ἀλεξοπούλου Θεοδώρα, ἀγγλικῆς φιλολογίας, διδάσκει στὸ Πανεπιστήμιον τοῦ Cambridge.
6. Ἀναστασιάδη-Συμεωνίδου Ἄννα, φιλοσοφική σχολὴ Ἀριστοτέλειον, τμῆμα γαλλικῆς φιλολογίας, διδάσκει στὸ τμῆμα φιλοσοφίας Ἀριστοτελείου. (Μᾶλλον στὸ τμῆμα γαλλικῆς.)
7. Ἀνδρουλάκης Γεώργιος, φιλολογία, Πανεπιστήμιον Ἀθηνῶν, διδάσκει στὸ Πανεπιστήμιον Θεσσαλίας, τμῆμα παιδαγωγικῶν.
8. Ἀνδρουτσόπουλος Γιάννης, Γερμανικῆς φιλολογίας, διδάσκει γερμανικὴ γλωσσολογία καὶ γλωσσολογία τῶν μέσων.
9. Ἀντωνοπούλου Ἑλένη. Σπουδὲς στὸ φιλολογικὸ τῆς Φιλοσοφικῆς Ἀθηνῶν, ἀλλα διδάσκει στὸ τμῆμα ἀγγλικῆς φιλολογίας.
10. Ἁρμοστῆ Σπῦρος, σπούδασε κλασσικὴ φιλολογία, στὸ Πανεπιστήμιον Κύπρου, μὲ μεταπτυχιακὸ στὴν κλασσικὴ γλωσσολογία Εἶναι ἐρευνητὴς τοῦ Ἀνοικτοῦ Πανεπιστημίου Κύπρου. Δὲν διδάσκει κάπου.
11. Βασιλάκη Εὐγενία, διδάσκει τὸ μάθημα «Ἑλληνικὴ γλῶσσα καὶ ἡ διδακτική της» στὸ Πανεπιστήμιον Θεσσαλίας. (βιογραφικὸ δὲν βρῆκα.)
12. Βασιλάκη Σοφία, κάτι σὲ παιδαγωγικὰ διδάσκει, (τὰ γαλλικά μου εἶναι φτωχότατα).
13. Βαρλοκῶστα Σπυριδούλα, σπούδασε φιλοσοφία, παιδαγωγικὴ καὶ ψυχολογία καὶ διδάσκει ψυχογλωσσολογία.
14. Βοσκάκη Οὐρανία (Ῥάνια), Βιογραφικὸ πουθενά. Ἐρευνήτρια, σὲ κάποιο πρόγραμμα. καὶ κατὰ πάσᾳ πιθανότητα τῆς ἀγγλικῆς φιλολογίας.
15. Γαβριηλίδου Ζωή,σπούδασε φιλολογία στὸ Ἀριστοτέλειον καὶ σήμερα διδάσκει, ὥς ἀναπληρώτρια καθηγήτρια στὸ τμῆμα Ἑλληνικῶν τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
16. Γαλαντόμος Ἰωάννης, ἀπόφοιτος τμήματος φιλολογίας Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων. Διδάσκει στὸ τμῆμα Μεσογειακῶν Σπουδῶν τοῦ Πανεπιστημίου Αἰγαίου. (Γνωστικὸν ἀντικείμενον Γλωσσολογία, διδασκαλία δευτέρας ξένης γλώσσης. Μεγάλη ἐμπειρία στὴν διδαχὴ τῆς Ἑλληνικῆς στοὺς μετανᾶστες!!!!!)
17. Γεωργακόπουλος Θανάσης, σπουδὲς στὴν γερμανικὴ φιλολογία, διδάσκει στὸ τμῆμα γερμανικῆς φιλολογίας τοῦ Ἀριστοτελείου.
18. Γεωργαλᾶ Εὐθυμία (Ἔφη), ἱστορικὴ γλωσσολογία. Ἐρευνήτρια τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Γενεύης.
19. Γεωργαλλίδου Μαριάνθη, σπούδασε ἀγγλικὴ φιλολογία καὶ διδάσκει «γλῶσσα καὶ κοινωνία» στὸ Πανεπιστήμιον Αἰγαίου.
20. Γιαννακίδου Ἀναστασία, τμῆμα φιλολογίας Ἀριστοτελείου, διδάσκει στὸ Πανεπιστήμιον τοῦ Σικάγου. Τί; Δὲν κατάφερα νά μάθω.
21. Γιαννουλοπούλου Γιαννούλα, φιλολογία στὸ Πανεπιστήμιον Ἀθηνῶν, μὲ μεταπτυχιακὲς εἰδικεύσεις σὲ ἄλλες γλωσσολογίες. Ἐπίκουρη καθηγήτρια Ἰταλικῆς καὶ Ἰσπανικῆς γλώσσης στὸ ΕΚΠΑ.
22. Γρίβα Ἑλένη, σπουδὲς στὴν ἀγγλικὴ καὶ στὴν ἰταλικὴ φιλολογία. Διδάσκει περὶ ἀγγλικῆς γλώσσης στὴν δημοσία ἐκπαίδευσιν.
23. Δελβερούδη Ῥέα, γαλλικὴ φιλολογία, διδάσκει στὸ τμῆμα γαλλικῆς γλώσσης καὶ φιλολογίας.
24. Δενδρινοῦ Βασιλική, ἀγγλικῆς φιλολογίας, διδάσκει κοινωνιολογία τῆς γλώσσης καὶ τῆς ξενογλώσσου ἐκπαιδεύσεως. (Ἴσως νὰ μοῦ ἔχῃ διαφύγει κάποιος τίτλος σπουδῶν της.)
25. Δημητρακοπούλου Μαρία. Δὲν βρέθηκε κανένα στοιχεῖο της, παρὰ μόνον πὼς ἐργάζεται στὸ Κέντρον Ἑλληνικῆς Γλώσσης, στὸν τομέα Στηρίξεως καὶ Προβολῆς, ὥς ἀποσπασμένος …ἐκπαιδευτικός!!!
26. Διατσέντος Πέτρος, σπούδασε κοινωνιολογία, Πάντειον Πανεπιστήμιον,. Ἔχει ἐπίσης σπουδάσει ἱστορία καὶ πολιτισμό, κι ἔχει εἰδικευθεῖ στὴν διδασκαλία ξένης γλώσσης.
27. Εὐθυμίου Ἀγγελική, διδάσκει στὸ τμῆμα Ἀνθρωπιστικῶν καὶ Κοινωνικῶν ἐπιστημῶν τοῦ Δημοκριτείου. Γνώσεις γύρω ἀπὸ τὴν διδακτικὴ τῆς γλώσσης, κοινωνιολογία, γενικὴ γλωσσολογία. Ἀλλὰ δὲν ἀναφέρονται οἱ τίτλοι σπουδῶν της. Συμπεράσματα βγάζω μόνον ἀπὸ τὸ τμῆμα τῆς σχολῆς ποὺ διδάσκει.
28. Holton David, Δαυΐδ . Διδάσκει νέα Ἑλληνικὴ στὸ Πανεπιστήμιον τοῦ Cambridge. (Βέβαια, τὸ καλλίτερον μὲ αὐτὸν δὲν τὸ γνωρίζετε! Εἶναι συν-συγγραφέας τοῦ βιβλίου τῆς Φιλιππάκη γιὰ τὴν ἐκμάθησιν στοὺς ἀλλοδαποὺς τῆς Ἑλληνικῆς γραμματικῆς. Οὐσιαστικῶς, εἶναι αὐτός, ποὺ μαζὺ μὲ τὴν Φιλιππάκη, ἔφτιαξαν ἕνα σύγγραμα γιὰ μὴ Ἕλληνες καὶ τραβοῦν νὰ τὸ διδάξουν σὲ Ἕλληνες.
Ἰδοῦ καὶ τὸ βιβλίο τους: 

(ἀπὸ ἐδῶ)) Ὅμως δὲν μᾶς ἀφορᾷ! Εἶναι σκέτο ἐκτὸς Ἑλλάδος!
29. Θεοδορωπούλου Εἰρήνη, σπουδὲς φιλολογίας καὶ γλωσσολογίας,. Διδάσκει στὸ Πανεπιστήμιον τοῦ Κατᾶρ, τμῆμα κοινωνιογλωσσολογίας. Δὲν ἀντιλαμβάνομαι τὸ πῶς μία καθηγήτρια στὸ Πανεπιστήμιον τοῦ Κατᾶρ ἔχει γνώσεις, ἀντίληψιν καὶ ἄποψιν γιὰ τὴν γραμματικὴ τοῦ δικοῦ μας Δημοτικοῦ. Ἄς τῆς πῇ κάποιος πὼς ἄλλο ἡ γλωσσολογία κι ἄλλο ἡ γραμματικὴ τῆς γλώσσης γιὰ παιδιὰ Δημοτικοῦ. (Δὲν γνωρίζω ἐπίσης ἐὰν εἶχε διαβάσει τὸ κείμενον ποὺ φέρεται νὰ ὑπέγραψε!!!)
30. Ἰακώβου Μαρία. Ἀγνώσττων λοιπῶν στοιχείων. Διδάσκει «Διδακτικὴ τῆς Γλώσσης» στὸ τμῆμα Φιλολογίας τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου.|
31. Ἰατρίδου Σαβίνα, διδάσκει στὴν σχολὴ γλωσσολογίας τοῦ Μ.Ι.Τ.
32. Jozeph Brian Κι αὐτὸς δὲν γνωρίζω πῶς μᾶς προέκυψε. Ἐπίσης δὲν γνωρίζω τὸ ποῦ βασίζει τὴν παρέμβασίν του, διότι ἀσχολεῖται μὲ ἄλλους τομεῖς κι ὄχι μὲ τὸν τρόπο διδαχῆς τῆς γλώσσης στὰ παιδιὰ τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου.
33. Καϊναδᾶ Εὔβοια. Διδάσκει στὰ ΤΕΙ τῶν Πατρῶν.
34. Κακριδῆ-Φερράρι Μαρία (Μάρω). Διδάσκει στὸ τμῆμα γλωσσολογίας «κοινωνιογλωσσολογία καὶ ἀνάλυσιν λόγου». Τὸ βιογραφικό της δὲν εὑρέθῃ κάπου. (Κι ἔχει ἕνα γνωστότατον ὄνομα… Νά σημαίνῃ κάτι αὐτό;)
35. Κακαρίκος Κωνσταντῖνος . Τίποτα ἀπὸ βιογραφικό! Στὸ τμῆμα γλωσσολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ποὺ τὸν ἀνεζήτησα δὲν τὸν βρῆκα. Ἴσως νὰ μὴν εἶναι ἐνημερωμένη ἡ ἱστοσελίδα τους. Ἐπίσης, ἐδῶ, βρῆκα τὴν ἐπίβλεψίν του σὲ βιβλίο γιὰ ἐκμάθησιν γλώσσης σὲ παλιννοστοῦντες κι ἀλλοδαπούς. Πρέπει νὰ ἔχῃ κάποιαν σχέσιν μὲ τὸ τμῆμα ψυχολογίας. (Ἡ σελιδα δὲν μοῦ ἄνοιγε.)
36. Καμαρούδης Σταῦρος, Τίποτα ἀπὸ βιογραφικό! Ὁμοίως μὲ τὸν προηγούμενον. Δὲν γνωρίζω τίποτα γιὰ τὸ τμῆμα ποὺ διδάσκει.
37. Κανάκης Κῶστας, ἀγγλικὴ φιλολογία ΕΚΠΑ, διδάσκει στὸ τμῆμα Κοινωνικῆς Ἀνθρωπολογίας καὶ Ἱστορίας τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Αἰγαίου! («Γλῶσσα, Φῦλο καὶ σεξουαλικότητα»!!!)
38. Κᾶππα Ἰωάννα, γερμανικὴ φιλολογία. Διδάσκει στὸ ἀντίστοιχον τμῆμα τοῦ Πανεπιστημίου Κρήτης!
39. Καραντζόλα Ἑλένη, ἀγνώστων σπουδῶν. Διδάσκει στὸ τμῆμα Μεσογειακῶν Σπουδῶν τοῦ Πανεπιστημίου Αἰγαίου ἱστορία τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης. (Ὄχι σὲ τμῆμα γλωσσολογίας.)
40. Καρατσαρέας Πέτρος, περὶ σπουδῶν του δὲν ἀναφέρονται καὶ πολλά. Διδάσκει ὅμως στὸ Ἀνοικτὸν Πανεπιστήμιον Κύπρου, τὸ ὁποῖον ἔχει πολλὰ τμήματα σπουδῶν, μεταξὺ αὐτῶν καὶ τμῆμα γλωσσολογίας. Αὐτὸς ὅμως διδάσκει Ἑλληνικὴ γλῶσσα καὶ λογοτεχνία.
41. Καρούσου-Φωκᾶ Ῥεγγίνα, διδάσκει στὸ Πανεπιστήμιον τοῦ Cambringe στὸ τμῆμα συγχρόνων καὶ μεσαιωνικῶν γλωσσῶν.
42. Κατῆ Δήμητρα, σπουδὲς στὴν ψυχολογία καὶ τὴν παιδαγωγική. Διδάσκει Ψυχολογία τῆς γλωσσικῆς καὶ νοητικῆς Ἀναπτύξεως στὸ τμῆμα ἐκπαιδεύσεως καὶ ἀγωγῆς στὴν προσχολικὴ ἡλικία τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
43. Κατσιμαλῆ Γεωργία, μὰ ΤΙΠΟΤΑ δὲν βρῆκα ἐπίσης! Γνωστικόν της ἀντικείμενον, κατὰ πῶς ἀναφέρεται στὴν ἱστοσελίδα τοῦ Πανεπιστημίου Κρήτης, Γενικὴ γλωσσολογία, Σύνταξις, Διδακτική. Ἀδυνατῶ νὰ βρῶ ὅμως βιογραφικό της.
44. Κατσογιάννου Μαριάννα, τμῆμα Βυζαντινῶν καὶ νεοελληνικῶν σπουδῶν, Πανεπιστήμιον Κύπρου. Σπουδὲς στὴν γαλλικὴ κι Ἑλληνικὴ φιλολογία στὸ ΕΚΠΑ. Μεγάλη ἐμπειρία στὴν γαλλικὴ γλῶσσα.
45. Κεχαγιᾶς Ἀξιώτης (Ἄκης), διδάσκει ἐκτὸς Ἑλλάδος (University College London) Οἱ σπουδές του εἶναι μᾶλλον στὴν ἀγγλικὴ φιλολογία.
46. Κονδύλη Μαριάννα. Στὸ παιδαγωγικὸν τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν, τμῆμα Ἐπιστημῶν τῆς ἐκπαιδεύσεως καὶ τῆς ἀγωγῆς στὴν προσχολικὴ ἡλικία, μὲ γνωστικὸν ἀντικείμενον: «Kοινωνιογλωσσική θεωρία καὶ ἐφαρμογὲς γιὰ τὴν διδασκαλία τῆς γλώσσης στὴν προσχολικὴ έκπαίδευσιν»!
47. Κορδώνη Βάλια. Εἰδικεύεται στὴν αὐτόματον μετάφρασιν καὶ ἔχει ἀσχοληθεῖ μὲ γλωσσολογία τῶν ὑπολογιστῶν. Τὸ τμῆμα ποὺ διδάσκει μὲ προβληματίζει καὶ εἶναι ἀντίστοιχον τῶν σπουδῶν της. (Πληροφορική.) Διδάσκει ἐκτὸς Ἑλλάδος!
48. Κούστα Σταυρούλα, τίποτα δὲν βρήκαμε! Μὰ τίποτα! Μόνον κάτι ἐργασίες της στὸ ζήτημα τῆς διγλωσσίας. (Cambridge).
49. Κουτούπη-Κητὴ Ἐλισάβετ, ἀγγλικὴ φιλολογία. Διδάσκει στὸ τμῆμα ἀγγλικῆς φιλολογίας τοῦ Ἀριστοτελείου.
50 Λαζαρίδου-Χατζηγώγα Δήμητρα, ἐρευνήτρια σὲ τμῆμα γλωσσολογίας τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Λονδίνου Queen Mary. Δὲν ἔχω βρεῖ τίτλους σπουδῶν. Ἐκτὸς Ἑλλάδος!
51. Λαμπροπούλου Σοφία. Ἀπόφοιτος Πανεπιστημίου Πατρῶν, τμῆμα φιλολογίας. Διδάσκει σὲ τμῆμα γλωσσολογίας τοῦ Prifysgol Bangor Univercity, ἀλλὰ διδάσκει κάτι κοινωνιογλωσσολογίες καὶ ἀγγλικὰ καὶ λόγο. Ἐκτὸς Ἑλλάδος.
52. Λασκαράτου Χρυσούλα, ἀγγλικὴ φιλολογία τὴν ὁποίαν καὶ διδάσκει στὸ ΕΚΠΑ.
53. Λέγγερης Ἄγγελος, ἀγγλικὴ φιλολογία, διδάσκει στὸ τμῆμα ἀγγλικῆς φιλολογίας τοῦ Ἀριστοτελείου.
54. Lechner Winfried, Γερμανικὴ φιλολογία… Διδάσκει στὸ ἀντίστοιχον τμῆμα τοῦ ΕΚΠΑ.
55. Λεκάκου Μαρίκα, τίποτα σὲ βιογραφικό…Γενικῶς διδάσκει στὸ Πανεπιστήμιον Ἰωαννίνων καὶ ὑποψιάζομαι τὸ τμῆμα φιλολογίας. Ἀλλὰ δίχως στοιχεῖα τίθεται στὴν ἀναμονή! (Σὲ κάποια λίστα καθηγητῶν ἀναφέρεται ὥς φιλόλογος γλωσσολόγος. Ἀλλὰ περισσότερα δὲν ἔχω ἐντοπίσει.) Στὸ τμῆμα γλωσσολογίας πάντως δὲν βρῆκα τὸ ὄνομά της.
56. Mackridge Peter , καθηγητὴς νέων Ἑλληνικῶν, τμῆμα γλωσσολογίας. Ὁμοἰως ὅμως συν-συγγραφέας τῆς ἄνωθι γραμματικῆς. 

Δῆλα δὴ διόλου ἄσχετος μὲ τὴν προσπάθεια ἐπιβολῆς τῆς λατινικῆς γραφῆς στὰ Ἑλληνόπαιδα!
57. Μακρῆ-Τσιλιπάκου Μαριάνθη, ἀγγλικὴ φιλολογία, Ἀριστοτέλειον.
58. Μανουηλίδου Χριστίνα, σπουδὲς στὸ τμῆμα φιλολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν. Ἐδῶ ὅμως κάτι μὲ …πονήρεψε!!! Στὸ βιογραφικό της διαβάζω πολλὰ γιὰ νευροψυχολογία, ψυχολογία καὶ κάτι ἐνδιάμεσα. Διδάσκει ψυχονευρολογία, νευρογλωσσολογία, σχέσεις γλώσσης καὶ μνήμης ἐργασίας…
59. Μαρίνης Θεόδωρος, γερμανικὴ φιλολογία.
60. Μαρκόπουλος Γεώργιος, τίποτα σὲ βιογραφικό… Στὸ τμῆμα γλωσσολογίας ποὺ τὸν ἀνεζήτησα δὲν τὸν …συνήντησα. Ἴσως νὰ διδάσκῃ σὲ κάποιο ἄλλο τμῆμα ἤ νὰ μὴν τὸν ἔχουν καταγράψει. (Γενικῶς τὸ ΕΚΠΑ δὲν ἔχει μεγάλες δυνατότητες ἐρεύνης στὰ βιογραφικά γιὰ καθηγητές του.)
61. Μάρκου Βασιλική, τίποτα σὲ βιογραφικό Ὅσο κι ἐὰν ἔψαξα! Οὔτε βιογραφικό, μὰ οὔτε καὶ κάποια θέσις μέσα τὸ ΕΚΠΑ.
62. Μαρμαρίδου Σοφία, ἀγγλικὴ φιλολογία στὸ ΕΚΠΑ.
63. Μαστροπαύλου Μαρία, διδάσκει ψυχογλωσσολογία στὸ Πανεπιστήμιον Ἰωαννίνων. (Σὲ βιογραφικὸν τίποτα!)
64. Μαυρέας Δημήτρης, τίποτα σὲ βιογραφικό…. Ἔχει ἀσχοληθεῖ μὲ διάφορα θέματα ποὺ ἀφοροῦν στὴν διδασκαλία τῆς Ἑλληνικῆς ὥς δευτέρας ξένης γλώσσης. Ἀλλὰ τίποτα περισσότερο! Πάντως στὸ τμῆμα γλωσσολογίας τοῦ ΕΚΠΑ δὲν τὸν ἐνετόπισα.

65. Μελισσαροπούλου Δήμητρα, σπουδὲς στὴν φιλολογία, τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν, σχολὴ Ἀνθρωπιστικῶν καὶ Κοινωνικῶν Ἐπιστημῶν καὶ διδάσκει γλωσσολογία στὸ τμῆμα Νεοελληνικῶν Διαλέκτων τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν.
66. Merchant Jason, Δὲν μᾶς ἐνδιαφέρει διότι διδάσκει στὸ Σικάγο.
67. Μικρὸς Γεώργιος, Ἰταλικὴ φιλολογία καὶ διδάσκει στὸ τμῆμα Ἰταλικῆς φιλολογίας τοῦ ΕΚΠΑ.
68. Μιχελιουδάκης Δημήτριος, τίποτα σὲ βιογραφικό… Ἔχω τὴν ἀμυδρὰ ὑποψία πὼς κι αὐτὸς τῆς ἀγγλικῆς εἶναι.
69. Μοσχονᾶς Χρῆστος, διδάσκει στὸ τμῆμα Ἐπικοινωνίας καὶ Μέσων Μαζικῆς Ἐνημερώσεως τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. (Δημοσιογράφος;;;;;)
70. Μπαλάση Εὐδοκία, Γερμανικὴ φιλολογία καὶ διδάσκει στὸ ἀντίστοιχον τμῆμα τοῦ ΕΚΠΑ.
71. Μπαλτατζάνη Μαρία, διδάσκει στὸ τμῆμα γλωσσολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων. Οἱ σπουδές της εἶναι ὅλες ἐκτὸς Ἑλλάδος.
72. Μωϋσιάδης Θεόδωρος, κέντρον λεξικολογίας. Δὲν τὸν βρῆκα κάπου ὤς καθηγητή.
73. Νενοπούλου Ἀντωνία, γαλλικὴ φιλολογία. Εἰδικότης στὶς μεταφράσεις! Διδάσκει στὸ ἀντίστοιχον τμῆμα τοῦ Ἀριστοτελείου.
74. Νικηφορίδου Βασιλική, ἀγγλικὴ φιλολογία καὶ διδάσκει στὸ ἀντίστοιχον τμῆμα τοῦ ΕΚΠΑ.
75. Νικολαΐδου Αἰκατερίνη, ἀγγλικὴ φιλολογία καὶ διδάσκει στὸ ἀντίστοιχον τμῆμα τοῦ Ἀριστοτελείου.
76. Νικολοῦ Καλομοίρα, τίποτα, τίποτα, τίποτα σὲ βιογραφικόν. Διδάσκει στὸ τμῆμα Ἀνθρωπιστικῶν Σπουδῶν τοῦ Πανεπιστημίου Αἰγαίου φωνητικὴ καὶ φωνολογία.
77. Ντίνας Κώστας, γνωρίζει ῥουμάνικα, τούρκικα, βουλγάρικα. Πτυχίον φιλολογίας Ἀριστοτελείου. Διδάσκει ὅμως στὴν Παιδαγωγικὴ σχολὴ καὶ στὸ τμῆμα Νηπιαγωγῶν τοῦ Πανεπιστημίου Δυτικῆς Μακεδονίας. (Βιογραφικὸν δὲν ἀνεκἀλυψα κάπου!)
78. Ξυδόπουλος Γεώργιος, σπούδασε γαλλικὴ φιλολογία καὶ διδάσκει στὸ τμῆμα φιλολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν.
79. Παπαδοπούλου Δέσποινα, σπουδὲς στὴν γλωσσολογία καὶ στὴν ψυχογλωσσολογία/νερυογλωσσολογία (ἰατρικὴ κατεύθυνσις). Ἔχει διδάξει μαθήματα ποὺ σχετίζονται μὲ τὴν «διδασκαλία τῆς Ἑλληνικῆς ὤς ξένης γλώσσης»
80. Παναγιωτίδης Φοῖβος, τίποτα σὲ βιογραφικόν! Στὸ Πανεπιστήμιον Κύπρου ὑπάρχει τμῆμα Ἀνθρωπιστικῶν Σπουδῶν καθῶς ἐπίσης καὶ τμῆμα γλωσσολογίας. Δὲν γνωρίζω ὅμως τίποτα γιὰ τὸν Παναγιωτίδη.
81. Παντελίδης Νίκος, τίποτα σὲ βιογραφικό. Στὸ τμῆμα γλωσσολογίας τοῦ ΕΚΠΑ δὲν τὸν βρῆκα.
82. Πετρούνιας Εὐάγγελος, τίποτα σὲ βιογραφικό. Στὸ τμῆμα γλωσσολογίας τοῦ ΑΠΘ δὲν τὸν ἐνετόπισα.
83. Πολίτης Περικλῆς, φιλοσοφικὴ Ἀριστοτελείου. Διδάσκει δημοσιογραφικὸν λόγο, διαφήμισιν καὶ ἐπικοινωνία. Δημοσιογραφικὸ τμῆμα τῆς σχολῆς δῆλα δή. Ὄχι γλωσσολογικόν!
84. Πούλιος Ἀπόστολος, τίποτα σὲ βιογραφικόν!!! Ἐπίσης δὲν τὸν ἐνετόπισα στὸ τμῆμα γλωσσολογίας τοῦ ΑΠΘ.
85. Πουλοπούλου Μαρία διδάσκει στὸ τμῆμα τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Κρήτης τὸ μάθημα «ἡ Ἑλληνικὴ ὥς ξένη γλῶσσα»!!!
86. Προφίλη Ὄλγα, ἐπίσης τίποτα σὲ βιογραφικό!!! Στὴν Grenoble ὅμως ποὺ διδάσκει, κάτι σὲ …γαλλικὴ φιλολογία μοῦ θυμίζει. Εἶναι ἐκτὸς Ἑλλάδος!
87. Ῥάλλη Ἀγγελική, Τὸ τμῆμα τοῦ ὁποίου προΐσταται εἶναι τὸ Ἐργαστήριον Νεοελληνικῶν διαλέκτων. Ἐπίσης, δὲν γνωρίζω τὸ εἶδος τῶν σπουδῶν της. (Εἶναι ὅλες ἐκτὸς Ἑλλάδος.)
88. Σανουδάκη Ἄννα, ἔχει σπουδάσει ἀγγλικὴ φιλολογία, (διγλωσσία) καὶ ἔχει ἐπίσης σπουδὲς στὴν ψυχολογία. Βασικὸν πτυχίον «Ἑλληνικῆς Γλώσσης καὶ Λογοτεχνίας». Διδάσκει μαθήματα σχετικὰ μὲ διγλωσσία παιδιῶν καὶ γενικῶς διγλωσσία. (Bangor) Ἐκτὸς Ἑλλάδος.
89. Σβώρου Σωτηρία (Ῥούλα), εἶναι ἐκτὸς Ἑλλάδος καὶ δὲν γνωρίζει τίποτα γιὰ τὴν Ἑλληνικὴ Παιδεία!!! (
San Jose State University)90. Σελίμης Εὐστάθιος, Διδάσκει στὸ τμῆμα παιδαγωγικῶν, τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. (Πλατφόρμα ἀσύγχρονης ἐκπαίδευσης, λέγεται τὸ τμῆμα). Ἀπὸ μίαν λίστα πτυχιούχων ποὺ βρῆκα, φέρεται ὥς πτυχιοῦχος φιλολογίας Ἀριστοτελείου.
91. Σηφιανοῦ Μαρία, ἀγγλικὴ φιλολογία καὶ διδάσκει στὸ ἀντίστοιχον τμῆμα τοῦ ΕΚΠΑ.
92. Σπαθᾶς Γεώργιος, ἀγγλικὴ γλωσσολογία. Ἀλλα εἶναι ἐκτὸς Ἑλλάδος! (Στουτγκάρδη)
93. Στάμου Ἀναστασία, διδάσκει στὸ τμῆμα Νηπιαγωγῶν τοῦ Πανεπιστημίου Δυτικῆς Μακεδονίας, κάτι σὲ κοινωνιογλωσσία.
94. Σφακιανάκη Ἄννα, Δὲν βρῆκα τὸ βιογραφικό της, ἀλλὰ οὔτε καὶ τὴν ἰδίαν στὸ τμῆμα γλωσσολογίας τοῦ ΑΠΘ.
95. Τᾶντος Ἀλέξανδρος, Διδάσκει στὸ ΑΠΘ εἰσαγωγὴ στὴν ὑπολογιστικὴ γλωσσολογία.
96. Τερκουράφη Μαρία, ψυχογλωσσολογία, Ἰλλινόις…
97. Τερζῆ Ἀρχόντω, ΤΕΙ Πατρῶν. Δὲν ἔχω βρεῖ κάτι περισσότερο!
98. Τζακώστα Μαρίνα, παιδαγωγικὸ τμῆμα προσχολικῆς ἐκπαιδεύεσεως, τοῦ Πανεπιστημίου Κρήτης. Βιογραφικὸ δὲν βρῆκα!
99. Τζανιδάκη-Kreps, Δήμητρα. Εἶναι στὸ τμῆμα νεοελληνικῶν σπουδῶν τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Reading. Ἐκτὸς Ἑλλάδος! Ἄρα δὲν τῆς πέφτει λόγος!
100. Τοπιντζῆ Νίνα, διδάσκει φωνολογία στὸ Πανεπιστήμιον τῆς Λειψίας.(Βιογραφικὸ ἀναλυτικὸ δὲν βρῆκα.) Ἐκτὸς Ἑλλάδος ἐπίσης!
101. Τσαγκαλίδης Ἀναστάσιος, δὲν τὸν βρῆκα στὸ τμῆμα τῆς γλωσσολογίας τοῦ ΑΠΘ.
102. Τσιμπλῆ Μαρία Ἰάνθη, καθηγήτρια ἀγγλικῆς γλώσσης καὶ φιλολογίας, ὑπεύθυνος σχολείου νέας ἑλληνικῆς γλώσσης.
103. Τσιπλάκου Σταυρούλα, διδάσκει ἑλληνικὴ γλῶσσα καὶ λογοτεχνία, στὸ ἀνοικτὸ Πανεπιστήμιον Κύπρου. Βιογραφικὸ δὲν βρῆκα!
104. Τσόκογλου Ἀγγελική, δὲν βρῆκα βιογραφικό, ἀλλὰ οὔτε τὴν ἐνετόπισα στὸ τμῆμα γλωσσολογίας τοῦ ΕΚΠΑ.
105. Τσολακίδης Συμεών, γιὰ τὸν ὁποῖον δὲν μπόρεσα ἐπίσης νὰ βρῶ κάποιο βιογραφικὸ σημείωμα. Στὸ Πανεπιστήμιον ὅμως ποὺ διδάσκει ( Frederick) δὲν βρῆκα τμῆμα γλωσσολογίας. Ἐπίσης εἶναι ἐκτὸς Ἑλλάδος!
106. Τσούλας Γεώργιος, δὲν κατάφερα νὰ ἐντοπίσω βιογραφικό του. (Πανεπιστήμιον York) Ἐκτὸς Ἑλλάδος!
107. Φραντζῆ Κατερίνα, ἔχει σπουδάσει στὸ τμῆμα πληροφορικῆς καὶ τηλεπικοινωνιῶν τοῦ ΕΚΠΑ καὶ διδάσκει ὑπολογιστικὴ γλωσσολογία. (Γιὰ δημοσιογράφος ξεκίνησε….;;;)
108. Φωτιάδου Γεωργία, οὔτε βιογραφικό της ἐνετόπισα ἀλλὰ οὔτε καὶ στὸ τμῆμα τῆς γλωσσολογίας τοῦ ΑΠΘ μπόρεσα νὰ τὴν βρῶ.
109. Χαιδᾶ Ἀνθή, δημοσιογραφία ξεκίνησε νὰ σπουδάσῃ! Δὲν τὴν βρῆκα στὸ τμῆμα γλωσσολογίας τοῦ ΕΚΠΑ.
110. Χατζησαββίδης Σοφρώνης, Ἀπόφοιτος τμήματος κλασσικῶν σπουδῶν τοῦ ΑΠΘ, φιλοσοφική, μὲ μεγάλη ἐμπειρία στὰ παιδαγωγικά.
111. Χειλᾶ-Μαρκοπούλου Δέσποινα, Δὲν τὴν ἔχω ἐντοπίσει στὸ τμῆμα γλωσσολογίας τοῦ ΑΠΘ. (Τὴν ἔχω ὅμως ἐντοπίσει σὲ πολλὲς συνεργασίες μὲ τὴν Φιλιππάκη.)
112. Χονδρογιάννη Μαρία, Λέκτωρ, τμήματος Ὑπολογιστῶν κι ἐπιστήμης λογισμικοῦ, στὸ Πανεπιστήμιον τοῦ Westminster. (Ἐκτὸς Ἑλλάδος!)
113. Χρύσου Μάριος. Βιογραφικὸ δὲν ἔχω βρεῖ ἀλλὰ οὔτε καὶ τὸν ἴδιον στὸ τμῆμα γλωσσολογίας τοῦ ΕΚΠΑ.
114. Ψάλτου Joycey Ἀγγελική, Ἀγγλικῆς φιλολογίας, καὶ διδάσκει στὸ ἀντίστοιχον τμῆμα τοῦ ΑΠΘ.


Μπορεῖτε λοιπόν ἐσεῖς φίλοι μου νά μοῦ ἀπαντήσετε στό ποιοί «γλωσσολόγοι» εἶναι γλωσσολόγοι;
Διότι ἐγὼ δὲν μπορῶ….


Φιλονόη. Σημείωσις

Ἐὰν κάποιο ὄνομα δὲν ἐμφανίζεται στὴν σωστὴν λίστα, ζητῶ τὴν κατανόησιίν σας. Δὲν εἶχα ὅλα τὰ στοιχεῖα σὲ κάποιες περιπτώσεις. Ἄς μὲ ἐνημερώσουν κι ἐγὼ δεσμεύομαι νὰ κάνω τὶς ἀπαραίτητες διορθώσεις.
Ἡ παραπάνω ἐργασία-ἔρευνα μοῦ πῆρε ἀρκετὸν χρόνο.
Δὲν ἦταν εὔκολο νὰ ἀναζητήσω, νὰ μελετήσω καὶ νὰ κρατήσω σὲ ἀντίγραφο τὰ βιογραφικὰ καὶ τὶς θέσεις ἐργασίας 140 προσώπων. Ἐὰν δὲν μὲ βοηθοῦσαν ὁ Γιῶργος καὶ ἡ Μαρία, αὐτὸ ποὺ διαβάζετε σήμερα θὰ καθυστεροῦσε μερικὲς ἑβδομάδες ἀκόμη. Τοὺς εὐχαριστῶ ἀπὸ καρδιᾶς!!!! Καθῶς ἐπίσης καὶ τὸν Ἀντώνη γιὰ τὶς πολύτιμες συμβουλές του.


Πηγή : Φιλονόη
 

2 σχόλια:

 1. θα με ενδιέφερε ιδιαίτερα να μας πείτε πού βρήκατε αυτά τα "διεθνή" πρότυπα για να θεωρείται κανείς γλωσσολόγος, και εν πάση περιπτώσει, σε ποιον κλάδο της γλωσστολογίας αναφέρεσθε. Ισχύουν το ίδιο για την ιστορική γλωσσολογία και για την πραγματολογία ή τη σημασιολογία (για παράδειγμα).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Το άρθρο είναι αναδημοσίευση και προσωπικά το θεώρησα ενδιαφέρον γιατί δείχνει πως τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα άτομα με άσχετες σπουδές και το "κατάλληλο πρόγραμμα" μεταπτυχιακού βρέθηκαν να είναι σε θέσεις που δεν θα έπρεπε. Είναι μεγάλο το θέμα και έχουν μιλήσει γι αυτό ακόμα και άτομα απ τον χώρο των πανεπιστημιακών. Αν και το άρθρο αυτό εντάσσεται σε έναν κορμό άρθρων σχετικά με την διαμάχη που είχε ξεσπάσει για βιβλίο γραμματικής έχει και άλλες προεκτάσεις, όπως αυτή που ανέφερα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή